Vedtekter

VEDTEKTER FOR VÅGAN HISTORIELAG

Vedtatt på årsmøtet 11.03.03.

  • § 1 Formål

            Vågan historielag skal arbeide for at den lokale kulturarven blir tatt vare på og blir gjort tilgjengelig for folk nå og i framtida.

  • § 2 Virksomhet

             a  Gi ut ei årbok for Vågan med lokalhistorisk innhold, og en lokalhistorisk kalender for Svolvær.

             b  Være behjelpelig med innsamling og registrering av lokalhistorisk stoff.

             c  Arrangere medlemsmøter (og ekskursjoner) med tema fra den lokale historien.

             d  Drive aktiv markedsføring om lagets drift og virksomhet.

  • § 3 Medlemskap

            Enhver som betaler kontingent til laget er medlem.

            Kontingentens størrelse avgjøres av årsmøtet.

  • § 4 Ledelse / valg

            Laget ledes av et styre på maksimum 7 medlemmer.

            Styremedlemmene velges for 2 år og kan gjenvelges.

            Styreleder velges ved særskilt valg.

            Forøvrig konstituerer styret seg selv.

            Styret velger redaksjonskomiteer for årboka og Svolværkalenderen.

  • § 5 Årsmøtet

             a  Årsmøtet holdes innen utgangen av mars.

             b  Årsmøtet annonseres 14 dager for møtet.

             c  Årsmøtet behandler:

                 Årsmelding / årsberetning, revidert regnskap, valg (styre, styreleder, revisor, valgkomite), kontingent og innkomne forslag

             d  Saker til årsmøtet sendes styret en uke før møtet.

             e  Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 10 medlemmer ønsker det.

  • § 6 Arbeidsgrupper

            Styret kan oppnevne arbeidsgrupper til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver.

  • § 7 Endring av vedtekter

           a Endring av vedtekter krever 2/3 flertall og foretas på årsmøtet.

           b  Forslag til vedtektsendringer må forelegges styret minst 2 mnd før møtet.

  • § 8 Oppløsning

            Oppløsning av laget krever 2/3 flertall på 2 følgende årsmøter. Det laget eier tilfaller i så fall Lofotmuseet.