VÅGAN HISTORIELAG

ÅRSMELDING 2018

Periode 01.01. – 31.12.2018

 

 

Vedtekter § 1. Formål:

Vågan historielag skal arbeide for at den lokale kulturarven blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for folk nå og i framtida.

 

VÅGAN HISTORIELAG

ÅRSMELDING 2018

Periode 01.01.18 - 31.12.2018

Årsmøtet ble avholdt på Vestfjord Hotell i Svolvær 11. april

Det møtte 27 medlemmer inkludert styret og valgkomite.

Styret i Vågan Historielag har siden årsmøtet bestått av:

- Anders Holmen                              leder

- Willy Engstad                                 nestleder

- Marit Moen                                     sekretær

- Håkon Brun                                   kasserer/redaktør av ”Årbok for Vågan”

- William Hakvaag                           styremedlem

- John Berg                                     styremedlem. 

- Asbjørn Gabrielsen                       styremedlem.

 

Komitè for utgivelse av Svolværkalenderen:      

Nils Petter Sundby, Willy Engstad, William Hakvaag og Håkon Brun.

 

Repr. i Lofotmuseets styre:             Tone Rørtveit m/vararepresentant William Hakvaag          

Revisor:                                             Torfinn Walsøe.

Valgkomitè:                                       Tonje Østrem

                                                            Linda Lillevik.

 

Vågan Historielag hadde ved utgangen av 2018 følgende æresmedlemmer:

Ingrid Arctander, Håkon Brun, Finn Fagerhaug.

Medlemmer:

Historielaget hadde 230 medlemmer ved utgangen av 2018

Kontingent:

Medlemskontingenten er kr. 340,- pr. år, som inkluderer ”Årbok for Vågan” fritt tilsendt.

(Kontingent kr 100 + pris på årboka)

Styremøter:

Det har i tillegg til årsmøtet vært avholdt 6 styremøter, og til sammen 25 saker har blitt behandlet.

Årsmøtet 2018

Årsmøtet ble holdt på Vestfjord hotell.

Årsberetningen for 2017 ble referert av styreleder. 

Regnskap ble presentert  av Håkon Brun. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Valgene ble gjennomført i henhold til valgkomiteens forslag.

Guri Rørtveit ble takket av som styremedlem gjennom flere år.

 

Økonomi.

Vågan historielags økonomi er tilfredstillende. Fjorårets regnskap viser et underskudd på

kr 4 441,04.  Underskuddet skyldes i hovedsak at vi har brukt mye penger på møter, kr 31.000. Det vises for øvrig til det reviderte årsregnskapet for 2018.

Et beløp øremerket arbeidet med Vågans historie, kr 125.000 står på egen konto, og dette holdes utenom driften av laget

 

Virksomheten i 2018

Foredrag og aktiviteter

 

Det ble i 2018 arrangert følgende foredrag og aktiviteter:

FEBRUAR

Foredrag med lysbilder om maleren Ole Juul, ved Jan Dagfinn Monsen. Arrangementet var i samarbeid Svolvær Kunstforening.

 

APRIL

Årsmøte.

27 medlemmer til stede på årsmøtet.

Etter Årsmøtet holdt Monica Kristensen Solås foredrag om gruveulykken på Svalbard i 1972. John Arne Storhaug holdt først en innledning om Lofotpostens rolle i dekningen av saken. Ca 70 personer til stede under foredraget.

 

MAI

Filmen «Brennende Minner» ble vist på Svolvær Kino. Filmen omhandlet evakueringen av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, og ble presentert av regissøren, Ellen-Astri Lundby. Tidsvitnet Johs Røde var også tilstede, og fortalte om egne opplevelser under evakueringen.

 

JUNI

Foredrag om havrettsminister Jens Evensen, ved  Jens Evensen jr.  Foredraget var et samarbeid med Orkana Forlag, i forbindelse med utgivelsen av boken «Havet, Oljen og Retten».

 

AUGUST

Historisk vandring i Ørsnesvika, ved Harald Strøm.

 

SEPTEMBER

Foredrag om boken «Kampen om historien». Foredraget omhandlet kampene i Ofoten i april 1940, og ble holdt av forfatteren, Jan P Pettersen.

 

OKTOBER 

Historiebad av John Arne Storhaug på Arbeideren i Kabelvåg, v/ Ole Petter Refsahl.

 

NOVEMBER

Utstilling og foredrag om maleren Kjeld Langfeldt, v/ Eva Skottnes Vikjord. Arrangementet var i samarbeid med Svolvær Kunstforening.

 

Annet

Historielagets forslag om å gi veien inn til alpinanlegget navnet Jens Holst vei er vedtatt av kommunestyret.

Initiativet i forhold til v.g. skole om elevbidrag til Årboka har hatt en treg start, men er ikke lagt på is.

 

Årboka for Vågan.

Styret oppfordrer fortsatt om innsendelse av stoff til årboka. Styret sier seg meget tilfreds med det nivået årboka holder. Dette skyldes både god respons blant folk som leverer stoff, og ikke minst det arbeidet redaktør Håkon Brun utfører.

Vi ønsker at privatpersoner, lag og foreninger engasjerer seg i å levere fortellinger.

 

Takk.

Styret takker alle bidragsytere med artikler til ”Årboka for Vågan”.

Uten denne bistand og interesse ville ikke årboka vært mulig.

Vi takker også alle annonsører i ”Svolværkalenderen”.

for VÅGAN HISTORIELAG

 

Anders Holmen

Leder