Årsmelding 2021

Årsmelding 2021 Vågan historielag

Årsmøtet ble avholdt på Galleri Gunnar Berg 15.mars.

Det var 10 medlemmer til stede på årsmøtet, inkludert 5 styremedlemmer og valgkomite.

 

Styret i Vågan historielag har siden årsmøtet bestått av:

Anders Holmen leder

Kari Beate Krane nestleder

Marit Moen sekretær

Håkon Brun kasserer/redaktør Årbok for Vågan

John Berg styremedlem

Hugo Johansen styremedlem

Wenche Rokkan Iversen styremedlem

 

Komite for Svolværkalenderen

Nils Petter Sundby 

William Hakvaag

Willy Engstad

Håkon Brun

 

Repr. i Stiftelsen Lofotmuseet:        Tone Rørtveit m/vara John Berg

Revisor:                                              Torfinn Walsøe

Valgkomite:                                      Tonje Østrem og Linda Lillevik

 

Æresmedlemmer

Vågan historielag hadde ved utgangen av 2021 følgende æresmedlemmer:

Håkon Brun

Finn Fagerhaug

William Hakvaag

Marit Moen

 

Medlemmer

Ved utgangen av 2021 hadde Historielaget 235 medlemmer

Ved utgangen av 2020 var det 245 medlemmer.

Vi konstaterer at det er en viss tilbakegang, som i hovedsak skyldes at eldre, mangeårige medlemmer har gått bort, eller ikke har nytte av medlemskapet lengre.

Det er samtidig en påminnelse om at arbeidet med å tegne nye medlemmer er viktig for lagets berettigelse og eksistens.

 

Kontingent

Medlemskapet er på kr 350 pr år, som inkluderer «Årbok for Vågan» fritt levert eller tilsendt.

(Kontingent kr 100 + pris på årboken)

 

Styremøter

I tillegg til årsmøtet ble det avholdt 4 styremøter, og 24 saker ble behandlet.

 

Årsmøtet 2021

Årsmøtet ble holdt på Galleri Gunnar Berg.

Årsberetning for 2020 ble referert av styreleder.

Regnskapet ble presentert av kasserer Håkon Brun.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Valgene ble gjennomført i henhold til valgkomiteens innstilling.

Nestleder Willy Engstad hadde av helsemessige årsaker takket nei til gjenvalg.

 

Økonomi

På tross av at regnskapet for 2021 viste et underskudd på kr 198,54, er lagets økonomi tilfredsstillende.

Et beløp øremerket arbeidet med Vågans historie, kr 127.046 står på egen konto, og holdes utenom driften av laget.

 

Virksomhet 2021

Historielagets virksomhet også i 2021 var i stor grad preget av Corona-pandemien. Smittevernregler og smittefrykt gjorde at aktivitetsnivået ble skrudd ned.

 

Mars

Årsmøte. Det tradisjonelle årsmøteforedraget ble avlyst av nevnte årsaker.

 

Mai

Historisk vandring i Leirosen.

John Berg orienterte om historien og utviklingen knyttet til stedet.


Oktober

«Musikk, bilder og historie».

Konsert og foredrag ved pianist Frode Skag Storheim, om maleren Gunnar Berg. Avholdt på Galleri Gunnar Berg.

 

Årbok for Vågan

Årboken ble godt mottatt av publikum, det meste av opplaget ble solgt. Den forsvarer sin plass som en populær julegave. Årets årbok hadde det høyeste sidetall noensinne, og indikerer at mange sender inn sine bidrag.

Det er gledelig å konstatere at elever fra videregåendeskole også dette året leverte bidrag som kom på trykk i årboka.

Ambisjonen er å få inn bidrag fra hele kommunen, det viser seg å ikke være enkelt.. Oppfordringen er derfor at det sendes inn stoff fra alle deler av Vågan.

Og igjen er det på sin plass å rette en stor takk til redaktør Håkon Brun for det betydelig arbeid som legges ned for å presentere en årbok av meget høy standard.

Styret uttrykker stor takk og anerkjennelse.


Svolværkalenderen

Svolværkalenderen selges i færre eksemplarer for hvert år, men overskuddet er fortsatt på ca. kr.20.000, og mange setter pris på den, ikke minst utflyttede Svolværinger!

 

Takk

Styret takker alle som har bidratt med artikler til «Årbok for Vågan».

Uten denne bistand og interesse ville ikke årboka vært mulig.

Vi retter også stor takk til alle annonsører i «Svolværkalenderen».

 

FOR VÅGAN HISTORIELAG

Anders Holmen
 Styreleder